Ekonomia rozwoju

Ekonomia rozwojuEkonomia rozwoju jest odpowiednią dziedziną ekonomi zajmującą się rozwojem w krajach słabo rozwiniętych, gdzie oprócz poprawy wzrostu gospodarczego analizach i skutkach ubóstwa przyczynia się do poprawy zdrowia, edukacji czy też możliwości podjęcia pracy. Głównym zadaniem ekonomi jest przeciwstawianiu się biedzie oraz jej przezwyciężeniu w państwach o niskim dochodzie, silnymi nierównościami społecznymi, przeciętnym lub brakiem standardów cywilizacyjnych, dualizmem ekonomicznym, technicznym lub regionalnym, bardzo słabym rozwojem oświaty czy też wysokim bezrobociem sezonowym i strukturalnym albo zatrudnieniem tylko w rolnictwie. Powstanie ekonomi rozwoju ma na celu wyrównanie nierówności na świecie, a przykłady rozwiązania problemów brały się z krajów wysoko rozwiniętych, gdzie szczególny nacisk w krajach słabo rozwiniętych dano na rozwój przemysłu ciężkiego co przyczyniło się do zamarcia rolnictwa. Jednak w praktyce nie osiągnięto zamierzonych skutków i jest potrzeba nowych lepszych rozwiązań chociaż jest to proces długotrwały warto zmorzyć wysiłki aby uzyskać zamierzony sukces.