Czynności wykonawcze

Czynności wykonawcze inaczej nazywane są czynnościami procesowymi jest to czynność prawna, która jest podejmowana przed organami procesowymi lub przez te organy Dokonanie czynności procesowej może występować w postaci wniesienie powództwa, pisma przygotowawczego czy aktu oskarżenia, oraz wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku jego wydanie i postanowienia. zeby lepiej zrozumieć przepisy kodeks postępowania cywilnego czynności procesowej dokonuje wyłącznie osoba, która posiada zdolnośc do czynności procesowych, a także organizacje społeczne, których udział w postępowaniu jest dopuszczalny na podstawie przepisów prawa, i nie ważne czy posiadaja osobowość prawną. Osoba fizyczna, nie posiadająca zdolności procesowej dlatego, że jest niepełnoletnia czy ubezwłasnowolniona czynności procesowe może dokonać jej przedstawiciel ustawowy może to być rodzic, opiekun. strona dokonująca czynności procesowych może działać przez pełnomocnika. Poza tym czynnośc procesowa jest dokonywana w terminie, który jest ściśle określony przepisami pod rygorem uznania za bezskuteczną. Sąd może przywrócić termin dokonania czynności.